Insusiri ale lui Allah – partea a doua

Insusiri ale lui Allah – partea a doua

S. Hawwa

 

În cadrul discuţiei despre nume şi epitete trebuie să avem în vedere următoarele două puncte la care s-a referit profesorul Al-Banna (Allah să fie milostiv cu el!).
În capitolul intitulat Între însuşirile lui Allah şi însuşirile fiinţelor create, profesorul Al-Banna afirmă: „Drept-credinciosul trebuie să înţeleagă că sensul avut în vedere cu referire la calităţile lui Allah Preamărețul şi Preaînaltul  se deosebeşte total de sensul care se are în vedere utilizându-se acelaşi cuvânt cu referire la calităţile făpturilor. Tu spui: «Allah este ştiutor şi ştiinţa este o calitate a lui Allah Preaînaltul.» Şi spui: «Cutare este ştiutor şi ştiinţa este o calitate a lui cutare, dintre oameni.» Dar oare prin cuvântul «ştiinţă» se are în vedere acelaşi lucru în ambele cazuri? În niciun caz! Știinţa lui Allah Preamărețul şi Preaînaltul  este o ştiinţă perfectă, faţă de care ştiinţa făpturilor nu înseamnă nimic. La fel stau lucrurile şi în privinţa vieţii, a auzului, a văzului, a vorbirii, a puterii şi a voinţei. Sensul acestor cuvinte, când se referă la Allah, este total diferit de sensul lor, atunci când sunt menționate cu referire la făpturi, sub aspectul perfecţiunii şi al calităţii, pentru că Allah Preamărețul şi Preaînaltul  nu seamănă cu niciuna dintre făpturile Sale. Trebuie să înţelegi acest sens riguros; nu ţi se cere să cunoşti esenţa Sa, ci îţi este permis să cunoşti efectele Sale în Univers şi îndatoririle tale faţă de El. Lui Allah ne rugăm să ne apere de greşeală şi să ne ajute să izbândim!”

De asemenea, profesorul Al-Banna afirmă în capitolul intitulat Cugetarea asupra esenţei lui Allah: „Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de ei amândoi!) a spus că nişte oameni au cugetat asupra lui Allah Preaputernicul şi Preamăreţul, dar Profetul (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!) le-a zis lor: «Voi trebuie să cugetaţi la creaţia lui Allah şi să nu cugetaţi la Allah, fiindcă voi nu veţi avea puterea Lui!» Al-‘Iraqi a afirmat că această tradiţie (hadith) a fost consemnată de Abu Na’im în Al-Hilya cu un lanţ de transmiţători slab, de Al-Isbahani în At-Targhib wa-l-tarhib cu un lanţ de transmiţători mai corect, precum şi de Abu As-Saykh, dar sensul său este, în orice caz, corect.
Aceasta nu înseamnă lipsire de libertate, nici rigiditate în cercetare, nici îngrădire a gândirii, ci reprezintă o metodă de a prevenire a alunecării omului în abisurile rătăcirii; omul este ţinut departe de abordarea unor subiecte care îl depășesc, pentru că înțelegerea sa, oricât de mare ar fi ea, nu este capabilă să le pătrundă.

Aceasta este calea celor evlavioşi dintre robii lui Allah, cunoscători ai măreţiei esenţei Sale şi ai măreţiei puterii Sale.

Limitează-ţi strădania de a înţelege măreţia Stăpânului tău la cugetarea asupra creaţiei Sale şi la respectarea calităţilor Sale.”

Vrem să menţionăm în acest paragraf că, în conformitate cu Qur’anul şi tradiţia (as-sunnah), care sunt singurele surse ale cunoaşterii prin intermediul revelaţiei adevărate pe care se bazează dovada deplină, aşa cum vom vedea, cu voia lui Allah, în studiul al doilea, Ansamblul calităţilor lui Allah în Qur’an, şi o parte dintre numele Sale sublime, aşa cum apar ele în Qur’an şi în tradiţie, pentru a constata că lucrurile pe care ni le-au demonstrat fenomenele prin analizarea lor cu ajutorul raţiunii au fost dovedite în Qur’an şi tradiţia profetică prin revelaţie.

Profesorul Al-Banna afirmă în capitolul Ansamblul calităţilor lui Allah în Qur’an: „Versetele Qur’anului cel nobil se referă la câteva dintre calităţile lui Allah Preaînaltul, ce respectă imperativul perfecţiunii divinităţii. Iată o serie dintre aceste versete:
1 – Existenţa lui Allah Preaînaltul
Allah Preaînaltul a grăit:

«Allah este Cel care a înălţat cerurile fără stâlpi pe care să-i vedeţi, iar apoi s-a aşezat pe Tron şi a supus Soarele şi Luna, fiecare urmându-şi mersul său până la un termen hotărât. El orânduieşte lucrul şi tălmăcește semnele în amănunţime, poate că voi veţi fi încrezători în întâlnirea cu Domnul vostru. El este cel care a întins Pământul şi a aşezat pe el munţi şi râuri. Şi din toate rodurile a făcut pe el câte o pereche. El lasă ca noaptea să acopere şi să ascundă ziua. În acestea sunt semne pentru cei care cugetă. Iar pe Pământ, sunt parcele învecinate şi grădini de viţă de vie, de grâne, de palmieri în tufe şi câte unul de la o rădăcină, udate de la o singură apă. Şi le-am făcut Noi pe unele mai bune decât altele la mâncare. În acestea sunt semne pentru un neam [de oameni] care pricep.» (Surat Ar-Ra’d 13:2-4).

A mai grăit Allah Preaînaltul:

«El este Cel care a creat pentru voi auzul, văzul şi inimile. Însă nici auzul, nici văzul, nici inimile lor nu le-au fost de niciun folos. Însă voi sunteţi atât de puţin mulţumitori! El este Cel care v-a răspândit pe voi pe Pământ şi la El veţi fi voi adunaţi. El este Cel care dă viaţă şi dă moarte şi la El se află schimbarea nopţii şi zilei. Oare voi nu pricepeţi?» (Surat Al-Mu’minun 23:78-80).

Toate aceste versete îţi vestesc existenţa lui Allah Preamăritul şi Preaînaltul şi te conduc către El prin atitudinile lui în privinţa treburilor acestui Univers minunat.
2 -3-Eternitatea lui Allah Preaînaltul şi veşnicia Sa
Allah Preaînaltul a grăit:

«El este Întâiul şi Cel de pe urmă, Cel situat deasupra tuturor şi Cel ascuns şi El este Atoateştiutor.» (Surat Al-Hadid 57:3).

A mai grăit Allah Preaînaltul:

«Şi nu chema alături de Allah o altă divinitate, căci nu există altă divinitate afară de El! La El este judecata şi la El veţi fi aduşi înapoi!» (Surat Al-Qasas 28:88).

Tot Allah Preaînaltul a grăit:

«Toţi cei care sunt pe Pământ sunt trecători, va rămâne veşnic [numai] Domnul Tău, Cel Plin de Slavă şi de Cinste.» (Surat Ar-Rahman 55:26-27).

Aceste versete nobile se referă la atributul eternității lui Allah Preamărețul şi Preaînaltul .
4 – Deosebirea dintre Allah și creaturi
Allah Preaînaltul a grăit:

«Spune: ʽEl este Allah, Cel Unic! Allah este Stăpânul! El nu zămisleşte şi nu este născut și El nu are pe nimeni egal!ʼ» (Surat Al-Ikhlas 112:1-4).

Tot Allah Preaînaltul a grăit:

«Făcătorul cerurilor şi al Pământului. El a făcut pentru voi soaţe din voi înşivă şi [a făcut] dobitoacele perechi. Prin aceasta vă înmulţeşte pe voi. Nu este nimic asemenea cu El. El este Cel care Aude Totul şi Cel care vede Totul.» (Surat Aș-Șura 42:11).

Aceste versete se referă la deosebirea dintre Allah Binecuvântatul şi Preamăritul şi dintre creaturile Sale şi la faptul că El este mai presus de a fi fiu sau tată, de a avea semeni sau egali.
5- Existenţa prin Sine Însuşi a lui Allah Preaînaltul
Allah Preaînaltul a grăit:

«O, oameni! Voi sunteţi săraci [şi aveţi nevoie] de Allah, iar Allah este Cel Deajuns pentru Sine şi Cel Vrednic de Laudă.» (Surat Fatir 35:15).

A mai grăit Allah Preaînaltul:

«Eu nu i-am luat ca martori la facerea cerurilor şi a Pământului şi nici la facerea lor înşişi, căci eu nu i-am luat pe cei ce amăgesc la rătăcire, ca ajutor!» (Surat Al-Kahf 18:51).

Tot Allah Preaînaltul a grăit:

«Allah ţine cerurile şi Pământul ca să nu se prăbuşească…» (Surat Fatir 35:41);

«Allah! Nu este altă divinitate în afară de El, Cel Viu şi Cel Veşnic!» (Surat Al-Baqara 2:255).

Acestea sunt doar câteva referiri la faptul că Allah Preaînaltul există prin Sine Însuşi, fără să aibă nevoie de ajutorul făpturilor Sale, în timp ce ele au nevoie de El.
6- Unicitatea lui Allah Preaînaltul
Allah Preaînaltul a grăit:

«Şi Allah grăieşte: ʽNu luaţi două divinităţi! Nu este decât un singur Dumnezeu, deci fiţi cu frică numai de Mine! Ale Lui sunt cele din ceruri şi cele de pre pământ şi a Lui este supunerea veşnică. Şi oare vă temeţi voi de altcineva în afara lui Allah? Voi nu aveţi binefacere decât de la Allah. Apoi, dacă vă loveşte un rău, voi nu vă rugaţi [pentru ajutor] decât Lui.ʼ» (Surat An-Nahl 16:51-53).

A mai grăit Allah Preaînaltul:

«Necredincioşi sunt şi aceia care spun: ʽDumnezeu este al treilea din treiʼ, căci nu există altă divinitate în afară de Allah Cel Unic şi de nu vor înceta să vorbească astfel îi va atinge pe cei necredincioşi dintre ei pedeapsa dureroasă. Şi oare nu vin ei să se căiască la Allah şi să-I ceară Lui iertare? Allah doară este Iertător şi Îndurător.» (Surat Al-Maʼida 5:72-73).

Tot Allah Preaînaltul a grăit:

«Dar iată cum îşi iau ei zei pe Pământ care să poată să-i învieze [pe morţi], dacă s-ar afla în ele [în cer şi pe Pământ] alte divinităţi afară de Allah, amândouă ar fi stricate. Mărire lui Allah, Stăpânul Tronului, care este mai presus decât ceea ce spun ei! El nu este întrebat despre ceea ce face, pe când ei vor fi întrebaţi. Sau iau ei în locul Lui alte divinităţi. Spune: ʽAduceţi dovada voastră! Acesta este mesajul celor care sunt cu Mine!ʼ Însă cei mai mulţi dintre ei nu cunosc Adevărul şi se întorc. Şi Noi nu am trimis înaintea ta nici un trimis fără să nu-i revelăm lui: ʽNu este nici o divinitate afară de Mine, deci adorați-Mă pe Mine!ʼ» (Surat Al-ʽAnbiyaʼ 21:21-25).

Allah Preaînaltul a grăit:

«Spune: ʽCui îi aparţin Pământul şi cei care se află pe el, dacă voi ştiți?ʼ Ei vor zice: ʽLui Allah!ʼ Spune: ʽOare voi nu vreţi să luaţi aminte?ʼ Spune: ʽŞi Cine este Stăpânul celor şapte ceruri şi Stăpânul Tronului sublim?ʼ Ei vor zice: ʽ[Ele sunt] ale lui Allah!ʼ Spune: ʽŞi oare voi nu vă temeţi?ʼ Spune: ʽÎn mâna cui se află stăpânirea tuturor lucrurilor şi cine apără şi de cine nu există apărare, dacă voi ştiţi?ʼ Vor zice ei: ʽAle lui Allah sunt!ʼ Spune: ʽŞi cum se face că sunteţi voi fermecaţi?ʼ Noi le-am adus lor Adevărul, însă ei sunt mincinoşi. Allah nu Şi-a luat nici un copil şi nu este nici o divinitate alături de El. [Dacă ar fi fost mai multe divinităţi], fiecare divinitate s-ar fi dus împreună cu ceea ce a creat şi unii dintre ei ar fi încercat să fie deasupra celorlalţi. Mărire lui Allah [care este mai presus] de tot ceea ce vorbesc ei! [El este] Ştiutorul tuturor nevăzute şi văzute! Şi El este mai presus de faptul că Îi fac Lui asociaţi!» (Surat Al-Mu’minun 23:84-92).

 

sursa: Centrul Cultural Islamic Islamul Azi

În legătură cu o postare