New Muslims APP

RAIUL ŞI IADUL AU FOST DEJA CREATE

Omar Suleyman Al-Ashqar

 

 

At-Tahaawi, în cartea sa despre Al-`Aqidah as-Salafiyah (credinţa corectă, aflată în conformitate cu aceea a primelor generaţii ale Islamului – a predecesorilor pioşi), cunoscută sub numele de „Al-`Aqidah atTahaawiyah“, spune: „Raiul şi Iadul au fost deja create. Ele nu se vor sfârşi şi nici nu vor înceta să existe. Allah Preaînaltul a creat Raiul şi Iadul înaintea restului creaţiei şi a creat locuitori pentru fiecare din ele. Oricine El doreşte va intra în Rai prin bunăvoinţa şi mila Sa şi oricine El doreşte va intra în Iad, ca rezultat al dreptăţii Sale. Fiecare persoană se va comporta aşa cum a fost creată şi destinul său va fi acela pentru care a fost creată; faptele bune şi faptele rele au fost orânduite pentru toţi oamenii“.

Muhammad ibn Muhammad ibn Abu al-`Izz al-Hanafi remarca într-un comentariu asupra acestui text: „În ceea ce priveşte afirmaţia sa că Raiul şi Iadul au fost deja create, Ahl as-Sunnah este de acord că ele au fost create şi există în acest moment. Susţinătorii sectelor Mu’tazilah şi Qadaryia au negat acest lucru. Aceste grupuri spuneau: «Allah le va crea (Raiul şi Iadul) în Ziua Învierii». Au spus aceste lucruri datorită argumentelor lor false prin care încercau să impună reguli despre ceea ce Allah trebuie să facă; ei spuneau că este în folosul lui Allah să facă aceasta sau nu este în folosul Lui să facă aceasta. Îl comparau pe El cu creaţia Lui şi acţiunile acesteia. Este un tip de antropomorfism în ceea ce priveşte faptele; au permis ca ideile sectei Jahamiya să pătrundă în minţile lor şi au devenit mu’attalah (aceia care neagă că Allah vede etc.). Ei spun: «Nu are niciun sens ca Raiul să fi fost creat înainte de vremea răsplăţii, căci nu va fi folosit sau locuit pentru mult timp». Ei resping textele de bază care contrazic noţiunile false pe care ei le proiectează asupra lui Allah. Au interpretat în mod greşit textele şi i-au acuzat pe cei care nu au fost de acord cu ei, nu au mers pe un drum greşit şi nu au născocit inovaţii (bid’ah)“.

Apoi, Al-Hanafi a dat citate din Coran şi Sunna în sprijinul ideii că Raiul şi Iadul au fost deja create. De exemplu, despre Paradis citim:

… pregătiţi pentru cei evlavioşi. (Coran 3: 133);

…care a fost pregătită pentru aceia care au crezut în Allah şi trimişii Săi!  (Coran 57: 21).

Şi despre Iad citim:

…şi fiţi cu teamă de Focul cel pregătit pentru necredincioşi! (Coran 3: 131);

Iar Gheena va fi loc de pândă şi va fi adăpost pentru nelegiuiţi. (Coran 78: 21-22);

L-a mai văzut (pe Jibriil) el (Muhammad) la o altă coborâre, la Sidrat al-Muntaha, lângă care se află grădina Adăpostului. (Coran 53: 13-15).

jannah1Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a văzut Sidrat al-Muntaha (un pom din al şaptelea cer) şi lângă el grădina Adăpostului, aşa cum este ea menţionată de Bukhari şi Muslim în hadisul lui Anas (Allah să fie mulţumit de el!). La sfârşitul acestei relatări despre AlIsra’ (călătoria nocturnă a Profetului), Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Apoi Jibriil m-a dus la Sidrat al-Muntaha care era învăluit în culori de nedescris. Apoi am intrat în Paradis şi luminile sale erau de perlă şi pământul din mosc“.

Bukhari şi Muslim au relatat de la Abdullah ibn `Umar că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când oricare dintre voi moare, îi este arătat lui locul său (în Viaţa de Apoi) dimineaţa şi seara. Dacă este unul dintre oamenii Paradisului, atunci îi este arătat locul oamenilor din Paradis şi, dacă este unul din oamenii Iadului, atunci îi este arătat locul oamenilor din Iad şi i se spune: «Acesta este locul tău, până ce Allah te va învia în Ziua Învierii.»“.

Conform unui hadis relatat de Al-Bara’ ibn `Azib, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un vestitor strigă din cer: «Supusul Meu a spus adevărul, aşa că pregătiţi-i lui un loc în Rai şi deschideţi poarta Raiului pentru el.»“. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus apoi: „Şi după aceea mirosurile sale frumoase ajung la el“. Anas a relatat un hadis cu înţeles similar.

Muslim a relatat de la Aişa (Allah să fie mulţumit de ea!) că a avut loc o eclipsă de soare în timpul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ea a spus: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «În timp ce stăteam acolo, am văzut tot ce vi s-a promis. M-am văzut şi pe mine culegând din fructele Paradisului, atunci când m-aţi văzut că înaintez. Şi am văzut Focul Iadului, părţi din el care consumau alte părţi, atunci când m-aţi văzut că mă dau înapoi»“.

Bukhari şi Muslim au relatat de la `Abdullah ibn `Abbaas: „A fost o eclipsă de soare în timpul Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)… Ei au spus: «O, Trimis al lui Allah, te-am văzut culegând ceva, apoi te-am văzut ferindu-te». El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Am văzut Paradisul şi am încercat să iau câteva din fructele sale. Dacă aş fi reuşit, aţi fi mâncat din ele până la sfârşitul lumii. Şi am zărit Focul Iadului şi nicicând nu am văzut ceva atât de înspăimântător. Am văzut că cei mai mulţi locuitori ai săi sunt femei».

Ei au spus: «De ce Trimis al lui Allah?». El a spus: «Din cauza nerecunoştinţei lor (kufr)». El a fost întrebat: «Îşi arată ele nerecunoştinţa (sau necredinţa) în Allah?». El a spus: «Ele îşi arată nerecunoştinţa faţă de prietenie şi bună purtare; dacă e să te porţi cu una dintre ele bine o viaţă întreagă, apoi a văzut un defect la tine, ea va spune: «Nu am văzut nimic bun din partea ta!»“.

Muslim a relatat de la Anas că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pe Cel care are în mâinile Sale sufletul meu, dacă aţi fi văzut ceea ce eu am văzut, aţi râde puţin şi aţi plânge mult. Ei au spus: «Ce ai văzut, o, Trimis al lui Allah?». El a spus: «Am văzut Raiul şi Iadul»“.

În conformitate cu Al-Muwatta (a Imamului Maalik) şi As-Sunan (a lui Abu Daud), Ka’b ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Într-adevăr sufletul credinciosului este o pasăre agăţată de pomii Paradisului, până ce Allah îl întoarce în corpul său în Ziua Învierii»“.

Acesta spune clar că sufletele vor intra în Paradis înainte de Ziua Învierii.

Muslim, Abu Daud şi Imam Ahmad au relatat de la Abu Huraira  (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când Allah a creat Raiul şi Iadul, l-a trimis pe Jibriil în Paradis spunându-i: «Du-te şi uită-te la el şi la lucrurile pe care le-am pregătit în el pentru locuitorii săi». Aşa că el s-a dus şi s-a uitat la el şi la ceea ce Allah a pregătit înăuntru pentru locuitorii săi. Apoi s-a întors şi a spus: «Slavă Ţie, oricine va auzi de el va tânji să intre». Atunci a poruncit să fie înconjurat de greutăţi şi i-a spus lui Jibriil: «Întoarce-te şi uită-te la ce am pregătit înăuntru pentru locuitorii săi». Şi astfel s-a întors şi a văzut că era înconjurat de greutăţi. Apoi s-a întors şi a spus: «Slavă Ţie, cred că nimeni nu o să intre în el». Apoi l-a trimis la Focul Iadului, spunând: «Du-te şi uită-te la el şi la ce am pregătit înăuntru pentru locuitorii săi». Astfel că el s-a uitat şi a văzut că e în straturi, unul deasupra celuilalt. Apoi s-a întors şi a spus: «Slavă Ţie, oricine va auzi de el nu va încerca niciodată să intre acolo». Atunci El a poruncit să fie înconjurat de pasiuni şi dorinţe şi a spus: «Du-te şi vezi ce am pregătit înăuntru pentru locuitorii săi». Astfel că s-a dus şi s-a uitat la el, apoi s-a întors şi a spus: «Slavă Ţie, mă tem că nimeni nu va putea să scape de el»“. Există relatări similare în cărţile de hadisuri.

Bukhari a dedicat un întreg capitol din Sahih, intitulat „Relatări despre descrierea Raiului şi a faptului că a fost deja creat”, în care citează multe hadisuri care dovedesc că Raiul a fost deja creat. Printre ele sunt şi hadisuri care spun că, atunci când defunctul este pus în mormânt, Allah îi arată poziţia sa din Rai sau din Iad, în funcţie de caz; că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a văzut Raiul şi Iadul; că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a văzut palatul lui `Umar ibn al-Khattaab (Allah să fie mulţumit de el!) din Paradis şi aşa mai departe.

Ibn Hajar a avut dreptate când a spus: „Chiar mai clar decât hadisul relatat de Bukhari este hadisul relatat de Ahmad şi Abu Daud, cu un puternic isnaad de la Abu Huraira, cum că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Când Allah a creat Paradisul, El i-a spus lui Jibriil: «Du-te şi uită-te la el»“.

Cel care a comentat At-Tahaawiyah a discutat şi combătut argumentele înşelătoare ale celor care spun că Iadul nu a fost creat încă.

Argumente înşelătoare.

 Cât priveşte argumentele înşelătoare ale celor care spun că Iadul nu a fost creat încă, se afirmă că, dacă Iadul este deja creat, atunci ar trebui ca în Ziua Judecăţii să se sfârşească, cu toţi cei dinăuntru, căci Allah a spus:

Totul va pieri în afară de Chipul Său.  (Coran 28: 88);

Fiecare suflet va gusta moartea… (Coran 3: 185).

Tirmidhi a relatat în Jaami’ că Ibn Mas’ud a spus că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „L-am întâlnit pe Ibrahim în noaptea în care am făcut Isra’. El mi-a spus: «O, Muhammad, transmite salutările mele de pace (salaam) comunităţii tale şi spune-le că Paradisul este făcut din pământ plăcut şi ape dulci şi că este o câmpie goală, iar plantele sale sunt Subhaan Allah, Al-Hamdulillahi, Laa ilaaha illaAllahu şi Allahu Akbar»“.

Tirmidhi a spus că acest hadis este hasan ghareeb. De asemenea, el relatează de la Abu az-Zubayr, de la Jaabir, de la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care a spus: „Oricui spune «Subhaan-Allahi wa bi hamdihi» i se plantează un palmier în Paradis“. Tirmidhi a spus că acest hadis este hasan sahih.

Ei spun că, dacă Paradisul a fost deja creat şi terminat, nu ar fi o câmpie goală şi nu ar fi avut niciun sens această plantare sau versetul în care soţia Faraonului spune:

Doamne, durează-mi mie o casă lângă Tine în Rai… (Coran 66: 11).

Răspunsul la aceasta este: dacă vreţi să spuneţi că Paradisul nu va exista până ce nu se va sufla în goarnă şi oamenii vor fi înviaţi din morminte, atunci acest lucru este incorect şi este combătut de citatul de mai sus şi de alte dovezi pe care nu le-am menţionat aici. Dacă vreţi să spuneţi că Allah Preaînaltul nu a completat încă crearea a tot ce se pregăteşte pentru locuitorii Raiului şi încă mai creează multe lucruri în el şi că, atunci când credincioşii vor intra în Paradis, va crea şi mai multe lucruri, atunci acest lucru este adevărat şi nu poate fi combătut, iar dovezile pe care le aduceţi nu pot decât să sprijine acest fapt. Dar când folosiţi versetul: „Totul va pieri în afară de Chipul Său“ (Coran 28: 88) drept dovadă, problema voastră este că interpretaţi în mod greşit acest verset. Folosind acest verset drept argument pentru a demonstra că Raiul şi Iadul nu au fost create este ca şi cum colegii voştri ar folosi versetul drept argument pentru a dovedi că Raiul şi Iadul şi locuitorii din ele vor dispărea! Nici voi, nici colegii voştri nu aţi  înţeles versetul în mod corect; numai iluştrii jurişti şi savanţii Islamului l-au înţeles corect. Ei au spus că „totul“ pentru care Allah a hotărât distrugerea şi uitarea „va dispărea (haalik)“, dar Raiul şi Iadul au fost create să dureze veşnic şi să nu dispară, aşa cum este Tronul, care formează acoperişul Raiului.

Aceasta înseamnă că totul va dispărea, cu excepţia stăpânirii (şi autorităţii) Sale; de asemenea, se spune că aceasta înseamnă că „totul va dispărea, cu excepţia a ceea ce a fost creat de dragul Său“. Mai notăm încă o sugestie, atunci când Allah Preaînaltul a revelat:

Toţi cei care sunt pe pământ vor pieri. (Coran 55: 26),

iar îngerii au spus: „Oamenii pământului sunt condamnaţi“ şi au sperat că ei vor rămâne. Allah a spus că oamenii cerului şi pământului vor pieri şi a spus:

Totul va pieri în afară de Chipul Său. (Coran 28: 88),

deoarece El, Atotputernicul, este Viaţa şi nu moare. Apoi, îngerii au realizat că şi ei sunt predestinaţi să moară. Aceste afirmaţii trebuie judecate prin prisma altor texte. Relatări clare dovedesc că Raiul şi Iadul sunt eterne. Cu voia lui Allah ne vom ocupa de ele în paginile următoare!

 

 

Centrul Cultural Islamic Islamul Azi